ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನು?

0

ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನು?

what is the meaning of Guru Brahma Shloka

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು: ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ.
ಗುರು: ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಇದು ಗುರು ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರು ಮಹಾ ಮಂತ್ರ. ಗುರುವಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ “ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು”. “ಗು” ಎಂದರೆ “ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ” ಮತ್ತು “ರು” ಎಂದರೆ “ತೆಗೆದುಹಾಕುವವನು”. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಗುರುವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವಿಷ್ಣು – ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಶಿವ – ವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ, ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗುರು ಎಂಬ ಪದದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ “ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು”. ಗು ಎಂದರೆ ಗುಣಾತೀತ – ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು (ಸತ್ವ, ರಜಸ್ ಮತ್ತು ಥಮಸ್) ಮೀರಿದವನು; ರೂ ಎಂದರೆ ರೂಪವರ್ಜಿತ – ನಿರಾಕಾರ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ (ಬ್ರಹ್ಮ).ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಪದದಿಂದ ಪದದ ಅರ್ಥ  meaning of Guru Brahma Shloka

ಗುರು: ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು; ಗು=ಕತ್ತಲೆ, ರು=ನೀಡುವವನು
ಬ್ರಹ್ಮ: ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ; ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೈವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ವಿಷ್ಣು: ಸಂರಕ್ಷಕ; ಅಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.
ದೇವ: ದೇವರು.
ಮಹೇಶ್ವರ: ವಿಧ್ವಂಸಕ; ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್: ಸ್ವಯಂ/ಸ್ವತಃ.
ಪರಬ್ರಹ್ಮ: ಪರಮ ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತ; ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸ್ವಯಂ.
ತಸ್ಮೈ: ಅವರಿಗೆ/ಅಂತಹವರಿಗೆ.
ಶ್ರೀ: ಪವಿತ್ರ, ವೈಭವಯುತ.
ನಮಃ: ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ:

ಗುರುವು ಸ್ವಯಂ. ಗುರುವು ‘ಬಾಹ್ಯ’ ಮತ್ತು ‘ಆಂತರಿಕ’ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ‘ಬಾಹ್ಯ’ದಿಂದ ಅವನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ; ‘ಆಂತರಿಕ’ದಿಂದ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ. ದೇವರು, ಗುರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಗುರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನು ತಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಭೌತಿಕ ದೇಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ದೇವರು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಅವತಾರವಾದ ಗುರು, ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಷ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ:

ಅವನು ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುವು ‘ಒಳಗೆ’ ಮತ್ತು ‘ಇಲ್ಲದೆ’ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ‘ಆಂತರಿಕ’ವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನು ‘ಇಲ್ಲದೆ’ ನಿಂದ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ‘ಒಳಗೆ’ ನಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು.ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ’ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ

ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀವು ಅಪರಿಮಿತರು ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯದ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪರಿಮಿತರು ಎಂದು ಅವರು ಬೋಧಿಸಿದಾಗ, “ನಾನು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ; ನೀವು ಅಪರಿಮಿತರು.” ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಅಪರಿಮಿತರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅಪರಿಮಿತರು. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವನು ವಿಷ್ಣು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವನು ರುದ್ರ, ಅಥವಾ ಶಿವ, ಮತ್ತು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವನು ನೀನು.

ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಮಾನವ ಅಂಶವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನವ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು, ಕಲಿಸುವ ಮಾನವ ದೇಹದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಯ ಬಲಿಪೀಠವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆವಾಹನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಭಗವಂತ.

ನೀವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ಅದು ನೀವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ರೂಪವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೊಗಳಿದಾಗ, ನೀವು ಹೊಗಳುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೋಧನೆಯೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕಲಿಸುವುದು ಅವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಸ್ತುತಿಯು ಬೋಧನೆಯ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹತ್ವವೇನು?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here