“ಮೋಕ್ಷ ಪಟಂ” ವರ್ತಮಾನದ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ ಆಗಿದೆ.

0
Moksha Patam is a current snake ladder game.

“ಮೋಕ್ಷ ಪಟಂ” ವರ್ತಮಾನದ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ ಆಗಿದೆ.

13 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಸಂತ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮೋಕ್ಷ ಪಟಂ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಏಣಿಗಳು ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮೋಕ್ಷ ಪಟಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.ಮೂಲ ನೂರು ಚದರ ಗೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ, 12 ನೇ ಚೌಕವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, 51 ನೇ ಚೌಕವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, 57 ನೇ ಚೌಕವು ಉದಾರತೆ, 76 ನೇ ಚೌಕವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು 78 ನೇ ಚೌಕವು ಸ್ಥಿರತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಏಣಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. 41ನೇ ತರಗತಿ ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ, 44ನೇ ತರಗತಿಯು ದುರಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, 49ನೇ ತರಗತಿಯು ಅಸಭ್ಯತೆಗೆ, 52ನೇ ತರಗತಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ, 58ನೇ ತರಗತಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ, 62ನೇ ತರಗತಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ, 69ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ, 84ನೇ ತರಗತಿ ಋಣಕ್ಕೆ, 92ನೇ ತರಗತಿ ದುರಾಶೆಗೆ, 92ನೇ ತರಗತಿ ದುರಾಶೆಗೆ, 95ನೇ ತರಗತಿ , ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ 73ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಕ್ಕೆ 99ನೇ ತರಗತಿ.ಹಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಚೌಕಗಳಿವು. 100ನೇ ಚೌಕವು ನಿರ್ವಾಣ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here