ಭೂಮಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೇಷನಾಗನ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೇ?

0
Shehsnag and earth

ಭೂಮಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೇಷನಾಗನ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೇ?

Shehsnag and earth

ಶೇಷನಾಗ್ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಭೂಕಂಪವೋ ಪ್ರಳಯವೋ ಆಗ ಶೇಷನಾಗನ ಮೋಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಶೇಷನಾಗನ ದೇಹವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಆಂತರಿಕ ಶಾಖದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಶೇಷನಾಗ್ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಕಂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.ಭೂಮಿಯ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಶೇಷನಾಗನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ (ಬಿಸಿ) ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯ ವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡಾಗುವ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾನೆ.

ಶೇಷನಾಗ್ ಶಕ್ತಿ

Earth really on the fate of Shehsnag

ಈ ಭೂಮಿಯು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಶೇಷನಾಗನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಶೇಷನಾಗ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ, ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಶೇಷನಾಗ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಭೂಮಿಯ_ವೈಜ್ಞಾನಿಕ_ನೆಲೆ_ಶ್ನಾಗ್ – ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಸೂಪರ್ ಡಾಮಿನಂಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾವಿನ ಆಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಗಿದೆ .ಭೂಮಿಯು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದ ಲಟ್ಟುಗಳಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸರ್ಪ ಶಕ್ತಿ ವಲಯವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾಗರಾಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಎರಡು ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಧ್ರುವ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಲನೆ) ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here