ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ.

0

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವ. Importance, Benefits of Library Essay in Kannada.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಂತವಾದ ಕೋಣೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅನೇಕ ಜನರು, ಇನ್ನೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಹೌದು ! ನಾನು “ಲೈಬೇರೆರಿ” ಅಥವಾ “ಲೈಬ್ರರಿ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೋಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು.ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅರ್ಥವೇನು? (Library meaning).

ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರರ್ಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ “ಪುಸ್ತಕ” + “ಅಲಾಯ”, ಅಲಾಯ ಎಂದರೆ “ಸ್ಥಳ”. ಅಂತೆಯೇ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದರೆ “ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಥಳ”. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು.(Part of Library ) :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುವಿಕೆ ವಿಭಾಗ (Issue Section) :

ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಜನರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಓದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು. (Rule of Library Membership):

ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು, ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿಧಗಳು. (Types of library):

ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ:

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು.
Private ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಕೀಲರು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ / ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅನುಕೂಲಗಳು / ಉಪಯೋಗಗಳು / ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.

(Library Importance, Benefits in Kannada ):

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸುಲಭ ದಾರಿ:

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಡ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದೇ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ:

ಪುಸ್ತಕವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಓದಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು:

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಶಾಂತಿ:

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ “ಮಾತನಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, “ದಯವಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ”, “ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅಲೆದಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ:

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು.(Importance of book reading):

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಥೆಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಜಾಗೃತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಧರ್ಯ್ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು. ( Library in India) :

ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಗೌತಮಿ ಗ್ರುಂಧಾಲಯಂ: ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ಖುದಾ ಬಕ್ಷ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ: ಪಾಟ್ನಾ

ಸಿನ್ಹಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಪಾಟ್ನಾ

ಮಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಪಾಟ್ನಾ

ಬುಕ್ ವರ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳು: ಪನಾಜಿ (ಗೋವಾ)

ಗೋವಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಪನಾಜಿ

ಡಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ​​ಲೂಯಿಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ

ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ತಿರುವನಂತಪುರಂ

ಗುಲಾಬ್ ಬಾಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಉದಯಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಅಲಿಗರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

ದಯಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ದೆಹಲಿ

ಜಾಮಿಯಾ ಹಮ್ದಾರ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ದೆಹಲಿ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ವ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಲಿ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಮಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುಬಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ : ಓದುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ

ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗಳನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

“ಮಸ್ತಕ ಬೆಳಗಲು ಹಂಚಿರಿ ಜ್ಞಾನದ ಜನ ಮನದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು”

ಮುಂದೆ ಓದಿ :

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು?

ತಾಳ್ಮೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ತಾಳ್ಮೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ 7 ಉಚಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ

ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here